Thái độ của sinh viên trường đại học Trà Vinh đối với quảng cáo trực tuyến

Thông tin tài liệu

Mục tiêu của bài viết là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc cảm nhận bị làm phiền và thái độ của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh đối với quảng cáo trực tuyến. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM), với mẫu khảo sát gồm 250 sinh viên ở 12 khoa tại Trường Đại học Trà Vinh. | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH SỐ 38 THÁNG 6 NĂM 2020 DOI 10.35382 18594816.1.38.2020.550 THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN Nguyễn Thị Cẩm Tiên1 Nguyễn Hoài Sơn2 Nguyễn Hồ Xuân Nhi3 Nguyễn Văn Vũ An4 ATTITUDE TOWARDS ONLINE ADVERTISING THE CASE OF STUDENTS AT TRA VINH UNIVERSITY Nguyen Thi Cam Tien1 Nguyen Hoai Son2 Nguyen Ho Xuan Nhi3 Nguyen Van Vu An4 Tóm tắt Mục tiêu của bài viết là xác dents at Tra Vinh University towards online định các yếu tố ảnh hưởng đến việc cảm nhận advertising. This study used the Structural bị làm phiền và thái độ của sinh viên Trường Equation Modeling SEM method with 250 Đại học Trà Vinh đối với quảng cáo trực students responding to questionnaires at the tuyến. Bài viết sử dụng phương pháp phân university. The result demonstrated that in- tích cấu trúc tuyến tính SEM với mẫu khảo trisive perception is affected by factors such sát gồm 250 sinh viên ở 12 khoa tại Trường as content obscuring and the attraction of Đại học Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho online advertising where the factor of con- thấy nhân tố che khuất nội dung và sự cuốn tent obscuring influences in the same direc- hút đối với quảng cáo trực tuyến ảnh hưởng tion with intrisive perception. It was also đến cảm nhận bị làm phiền trong đó nhân concluded that discomfort can be caused by tố che khuất nội dung ảnh hưởng cùng chiều online advertising and result in a negative đến cảm nhận bị làm phiền. Nghiên cứu cũng impact on the people s attitude towards web- chỉ ra rằng việc cảm nhận bị làm phiền ảnh sites. hưởng cùng chiều đến sự khó chịu và kéo Keywords online advertising intrisive theo là sự ảnh hưởng tiêu cực đến thái độ perception Structural Equation Modeling của người dùng Internet đối với trang web. Tra Vinh University. Từ khóa cảm nhận bị làm phiền mô hình cấu trúc tuyến tính quảng cáo trực I. GIỚI THIỆU tuyến Trường Đại học Trà Vinh. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thị trường quảng cáo trực .

Thành viên thường xem thêm