Tác động của nhận thức rủi ro đến quyết định mua sắm trực tuyến của người dân tại Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu này nhằm đo lường tác động của nhận thức rủi ro đến quyết định mua sắm trực tuyến của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa vào nghiên cứu của Yan và Dai (2009), Bhatnagar và Ghose (2004), McCorkle (1990) và được kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy bội. | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Marketing số 60 12 2020 TÁC ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC RỦI RO ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH THE INFLUENCE OF PERCEIVED RISKS TO ONLINE PURCHASING DECISION OF PEOPLE IN HOCHIMINH CITY Nguyễn Xuân Hiệp Khưu Minh Đạt1 Ngày nhận bài 25 10 2019 Ngày chấp nhận đăng 03 02 2020 Ngày đăng 05 12 2020 Tóm tắt Nghiên cứu này nhằm đo lường tác động của nhận thức rủi ro đến quyết định mua sắm trực tuyến của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh TP. HCM . Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa vào nghiên cứu của Yan và Dai 2009 Bhatnagar và Ghose 2004 McCorkle 1990 và được kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy bội. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 358 người dân đã mua sắm trực tuyến nhiều lần tại TP. HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành tố nhận thức rủi ro tác động đến quyết định mua sắm trực tuyến của người dân tại TP. HCM được xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần bao gồm 1 nhận thức rủi ro sản phẩm 2 nhận thức rủi ro gian lận từ người bán 3 nhận thức rủi ro tài chính và 4 nhận thức rủi ro bảo mật thông tin cá nhân. Từ khóa Nhận thức rủi ro tác động của nhận thức rủi ro quyết định mua sắm trực tuyến. Abstract This study measures the influence of perceived risks to online purchasing decision of people in Hochiminh city HCMC . The suggested research model is based on the studies of Yan và Dai 2009 Bhatnagar and Ghose 2004 McCorkle 1990 and tested by double regression analysis method. The data are surveyed with 358 people who have frequently purchased online in HCMC. The result of the research has identified the elements of perceived risks impacting on online purchasing decision of poeple in HCMC and they are ranked in descending order in terms of the importance 1 product perceived risk 2 perceived risk of fraud from retailers 3 financial perceived risk 4 privacy and security perceived risk. Key words Perceived risk impact of perceived risk online purchasing decision. .

Thành viên thường xem thêm