Giáo trình môn học/mô đun: Tổ chức sự kiện (Trình độ: Trung cấp): Phần 1

Thông tin tài liệu

(NB) Nội dung giáo trình bao gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ gồm các chương: Chương 1: khái quát hoạt động tổ chức sự kiện; chương 2: các hoạt động cơ bản giai đoạn xúc tiến sự kiện; chương 3: các hoạt động cơ bản giai đoạn tổ chức sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết. | UBND TỈNH LÂM ĐỒNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀNH NGHỀ NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-CĐNĐL ngày tháng năm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt Tài liệu lưu hành nội bộ Lâm Đồng năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. LỜI GIỚI THIỆU Nội dung của giáo trình Tổ chức sự kiện đã đƣợc xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung đƣợc giảng dạy ở các trƣờng dạy nghề kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc. Giáo trình đƣợc biên soạn ngắn gọn dễ hiểu bổ sung nhiều kiến thức mới đề cập những nội dung cơ bản cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trƣờng tự điều chỉnh cho thích hợp và không trái với quy định của chƣơng trình khung đào tạo nghề. Với mong muốn đó giáo trình đƣợc biên soạn nội dung giáo trình bao gồm Chƣơng 1 Khái quát hoạt động tổ chức sự kiện Chƣơng 2 Các hoạt động cơ bản giai đoạn xúc tiến sự kiện Chƣơng 3 Các hoạt động cơ bản giai đoạn tổ chức sự kiện Chƣơng 4 Các hoạt động cơ bản giai đoạn diễn ra sự kiện Chƣơng 5 Công tác tổ chức giai đoạn kết thúc sự kiện Xin trân trọng cảm ơn Khoa Du lịch Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Lạt cũng nhƣ sự giúp đỡ quý báu của đồng nghiệp đã giúp tác giả hoàn thành giáo trình này. Mặc dù đã rất cố gắng nhƣng chắc chắn không tránh khỏi sai sót tác giả rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của ngƣời đọc để lần xuất bản sau giáo trình đƣợc hoàn thiện hơn. Đà Lạt ngày 20 tháng 06 năm 2017 Tham gia biên soạn 1. Chủ biên Nguyễn An MỤC LỤC CHƢƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN . 6 1. Khái niệm . 6 2. Mục đích . 9 3.Yêu cầu . 10 3.1 Các thành phần tham gia sự kiện . 10 3.2 .1 .

Thành viên thường xem thêm