Giáo trình môn học Marketing (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

Thông tin tài liệu

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Marketing cung cấp cho người học những kiến thức về: Chiến lược sản phẩm, thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm, chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá. Mời các bạn cùng tham khảo. | Chương 3 Chiến lược sản phẩm 1. Sản phẩm hàng hóa theo quân điểm marketing 1.1 Khái niệm sản phẩm hàng hóa Kh i niÖm S n phÈm lµ nh ng thø tho m n yªu cÇu ng-êi tiªu dïng bao gåm hai yÕu tè VËt chÊt vµ phi vËt chÊt. – YÕu tè vËt chÊt Ph n nh tÝnh chÊt vËt lý hµng ho cña s n phÈm. – YÕu tè phi vËt chÊt Ph n nh tªn gäi nh n hiÖu biÓu t-îng Ó ph n biÖt s n phÈm nµy víi s n phÈm kh c. VÞ trÝ – -îc coi lµ nÒn t ng x- ng sèng cña chiÕn l-îc chung Marketing chØ khi hoµn thµnh -îc s n phÈm doanh nghiÖp míi v ch ph- ng h-íng vÒ nhu cÇu thiÕt kÕ Çu t- s n xuÊt. – ChiÕn l-îc s n phÈm khi thùc hiÖn tèt gióp doanh nghiÖp t -îc môc Ých chung cña Marketing. ång thêi khi ã míi m b o triÓn khai c c chiÕn l-îc kh c cã hÖ qu . ChÝnh s ch s n phÈm bao gåm c c quyÕt Þnh liªn quan Õn s n phÈm nh- QuyÕt Þnh vÒ chÊt l-îng bao gãi nh n hiÖu chñng lo i vµ quyÕt Þnh æi míi s n phÈm. ViÖc triÓn khai ång bé vµ h u hiÖu c c quyÕt Þnh nµy sÏ t ng c-êng kh n ng c nh tranh cho s n phÈm vµ m b o sù thµnh c ng cña nã trªn thÞ tr-êng. Trong iÒu kiÖn thÞ tr-êng c nh tranh mçi doanh nghiÖp ph i t m cho m nh mét thø vò khÝ c nh tranh hiÖu qu nhÊt. Thùc tÕ cã ba lo i vò khÝ c nh tranh th-êng -îc thùc hiÖn lµ – C nh tranh b ng s n phÈm. – C nh tranh b ng gi c . – C nh tranh b ng c c yÕu tè kh c. Trong ba lo i ã s n phÈm lµ vò khÝ c nh tranh c b n vµ l u bÒn nhÊt. V vËy s n phÈm cã ý nghÜa Æc biÖt quan träng èi víi ho t éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong hÖ thèng c c chÝnh s ch s n phÈm Marketing chÝnh s ch s n phÈm gi vÞ trÝ x- ng sèng trô cét quyÕt Þnh trùc tiÕp Õn hiÖu qu vµ uy tÝn cña nhµ kinh doanh. ChÝnh s ch s n phÈm sÏ quyÕt Þnh nh ng vÊn Ò chñ yÕu nhÊt trong ho t éng kinh doanh. ã lµ ph- ng h-íng s n xuÊt quy m vµ tèc é ph t triÓn cña ho t éng s n xuÊt kinh doanh. 65 Nhê c c ho t éng nghiªn cøu cña thÞ tr-êng vµ kh ch hµng doanh nghiÖp cã thÓ t o ra nh ng s n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng cã chÊt l-îng cao cã kh n ng c nh tranh m nh mÏ. Nã cßn gióp doanh nghiÖp x y dùng -îc mét c cÊu s

Thành viên thường xem thêm