Bài huyết trình Nghiệp vụ Marketing: Nghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệu và những yếu tố ảnh hưởng đến việc mua sắm sản phẩm nước giải khát Coca-Cola

Thông tin tài liệu

“Bài huyết trình Nghiệp vụ Marketing: Nghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệu và những yếu tố ảnh hưởng đến việc mua sắm sản phẩm nước giải khát Coca-Cola” trình bày thống kê tỷ lệ biết đến logo (biểu tượng) và slogan (khẩu hiệu) của nhãn hàng; thống kê tỷ lệ biết đến các loại sản phẩm của Coca-cola; thống kê tỷ lệ mua sản phẩm đồ uống coca-cola; thống kê mức độ quan tâm các yếu tố khi lựa chọn sản phẩm nước giải khát; thống kê các yếu tố ảnh hưởng tích cực và các yếu tố cản trở động cơ mua sản phẩm; thống kê mức độ hài lòng của khách hàng. | NGHIỆP VỤ MARKETING NGHIỆP VỤ MARKETING NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU amp NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MUA SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT COCA COLA THÀNH VIÊN NGUYỄN MINH THÀNH ĐỖ ĐỨC MẠNH MAI TUẤN ANH 3 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ AM HIỂU CỦA KHÁCH ĐÁNH GIÁ LẠI VÀ CẢI THIỆN CÁC HÀNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU COCA CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ SẢN PHẨM COLA NHÂN ĐỊNH KHÁCH HÀNG CHỦ YẾU QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG VẤN BIẾT ĐƯỢC SẢN PHẨM ĐÃ VÀ CHƯA ĐÁP ĐỀ GÌ KHI MUA SẢN PHẨM NƯỚC ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU GÌ CỦA KHÁCH GIẢI KHÁT COCA COLA HÀNG CÂN BẰNG LẠI CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN SẢN PHẨM THEO ĐÚNG NGUYỆN VỌNG CỦA KHÁCH HÀNG 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU BAO GỒM CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT VỀ THƯƠNG HIỆU COCA COLA TÌM HIỂU NHỮNG ĐỘNG CƠ KHIẾN KHÁCH HÀNG MUA SẢN PHẨM XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CỦA SẢN PHẨM CÓ THỂ THỎA MÃN ĐỘNG CƠ MUA HÀNG ĐỀ RA CÁC BIỆN PHÁP 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAO GỒM THỐNG KÊ TỶ LỆ BIẾT ĐẾN LOGO BIỂU TƯỢNG VÀ SLOGAN KHẨU HIỆU CỦA NHÃN HÀNG THỐNG KÊ TỶ LỆ BIẾT ĐẾN CÁC LOẠI SẢN PHẨM CỦA COCA COLA THỐNG KÊ TỶ LỆ MUA SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG COCA COLA THỐNG KÊ MỨC ĐỘ QUAN TÂM CÁC YẾU TỐ KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT THỐNG KÊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC VÀ CÁC YẾU TỐ CẢN TRỞ ĐỘNG CƠ MUA SẢN PHẨM THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 5 PHẠM VI VỀ THỜI GIAN KHÔNG GIAN ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI ĐÃ SỬ DỤNG VÀ CÓ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT COCA COLA KHÔNG GIAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THỜI GIAN HOÀN THIỆN NGHIÊN CỨU TRONG 6 TUẦN 6 XÁC ĐỊNH NHỮNG THÔNG TIN CẦN TÌM THÔNG TIN CÁ NHÂN TÊN TUỔI GIỚI TÍNH NGHỀ NGHIỆP THU NHẬP KIẾN THỨC VỀ THƯƠNG HIỆU TÊN LOGO BIỂU TƯỢNG SLOGAN KHẨU HIỆU CÁC MẪU SẢN PHẨM CHÍNH MỨC ĐỘ TIẾP XÚC VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT SẢN PHẨM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẢN PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG MỨC ĐỘ SỬ DỤNG SẢN PHẨM MỨC ĐỘ CHI TIÊU CHO VIỆC MUA SẢN PHẨM NƠI MUA SẢN PHẨM MỨC ĐỘ QUAN TÂM VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM 7 NHẬN DẠNG LOẠI THÔNG TIN amp NGUỒN THÔNG TIN THÔNG TIN SƠ CẤP .

Thành viên thường xem thêm